Institut

de

Palamós

BATXILLERAT
Educació
Secundària
Postobligatòria
 
ACCÉS
  • Títol d'ESO
  • Títol de tècnic de grau mitjà
CONTINUÏTAT
  • Estudis universitaris
  • Cicles formatius de grau superior
  • Món laboral

Matèries comunes

Ciències per al món contemporani

Educació física

Filosofia i ciutadania

Història

Història de la filosofia

Llengua anglesa I i II

Llengua catalana i literatura I i II

Llengua castellana i literatura I i II

Treball de recerca

Tutoria

Modalitat de Ciències i Tecnologia

Biologia I i II

Dibuix Tècnic I

Electrotècnia

Física I i II

Matemàtiques I i II

Química I i II

Tecnologia Industrial I i II

Modalitat d'Humanitats i Ciències Socials

Biologia I i II

Economia

Economia de l'empresa I i II

Geografia

Grec I i II

Història de l'art

Història del món contemporani

Literatura catalana

Literatura castellana

Literatura universal

Llatí I i II

Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials I i II

Matèries específiques

Francès I i II

Psicologia

Sociologia

* Existeix la possibilitat que els alumnes cursin alguna matèria de modalitat o específica no ofertada pel centre a distància a l'Institut Obert de Catalunya

 


El batxillerat forma part de l’educació secundària postobligatòria i es distribueix en dos cursos acadèmics, durant els quals es cursen matèries de tres tipus:

Matèries
Matèries comunes a totes les modalitats de batxillerat.
Matèries de modalitat, corresponent a la modalitat escollida per l’alumne/a.
Matèries específiques.

Les matèries comunes són 14 hores de l'horari setmanal. Les altres 16 hores es corresponen a quatre matèries de quatre hores cadascuna de la modalitat escollida. També es pot cursar alguna matèria de modalitat o específica de segon curs a través del batxillerat a distància, sempre que no estigui ofertada pel nostre centre, amb un màxim de dues matèries per alumne/a. Per a les matèries de primer curs, aquesta possibilitat només es pot demanar si una matèria té continuïtat en el segon curs i no està ofertada pel nostre centre, amb un màxim de dues matèries per alumne/a.

Més infomació

Permanència


Els/les alumnes poden romandre al batxillerat en règim diürn un màxim de quatre cursos

Oferta de l'Institut de Palamós


A l’Institut de Palamós es cursen dues modalitats de batxillerat:

Modalitat Destinataris
Ciències i Tecnologia  S’adreça a l’alumnat interessat per les ciències experimentals, les matemàtiques, els estudis relacionats amb continguts científico-sanitaris i el món dels processos tecnològics i dels materials, instruments, aparells i màquines que s’utilitzen en la producció de béns i serveis.
Humanitats i Ciències Socials S’adreça a l’alumnat amb inquietuds relacionades amb els estudis lingüístics i literaris, la filosofia, les manifestacions culturals, les ciències socials, jurídiques, polítiques i econòmiques, la gestió i administració pública, la comunicació, les relacions públiques, la publicitat, el turisme i altres serveis d’oci.

 

Treball de recerca


El treball de recerca és una tasca individual d’investigació en la qual l’alumne/a haurà de demostrar la seva habilitat per tal de cercar informació, estructurar-la, analitzar-la i fer-ne conclusions. Aquest treball és, cal aprovar-lo per obtenir el títol de batxiller i suposa un 10% de la qualificació final que s’obtindrà en acabar els estudis de batxillerat.

Durant les primeres setmanes del curs 1r de batxillerat, a les sessions de tutoria, es repassen alguns dels aspectes metodològics fonamentals treballats al Projecte de Recerca que es desenvolupa al final de 4t d’ESO. 

Etapes del treball de recerca
Elecció del tema i concreció de la qüestió a investigar
Plantejament de les qüestions relacionades amb el tema escollit
Planificació de la recerca.
Cerca d’informació.
Processament de la informació.
Síntesi de la investigació i explicació dels resultats.
Revisió i supervisió de la feina feta.
Presentació de l’informe: redacció del treball i exposició oral.

Durant les diverses fases de realització del treball els alumnes són assessorats i supervisats per un/una professor/a tutor/a del treball. Els tutors/es del treball han de vetllar perquè l’alumne/a faci les tasques amb regularitat, utilitzi correctament les fonts d’informació, faci la correcta selecció de la informació i estructuri adequadament la presentació final.

Pots ampliar la informació consultant aquests enllaços:

 

Creative Commons
Reconeixement-No comercial
Avís legal
Contingut, ús i protecció de les dades
© 2014 - Institut de Palamós