Institut

de

Palamós

CICLES
FORMATIUS
Educació
Secundària
Postobligatòria
 
ACCÉS
  • Títol d'ESO
  • Prova d'accés
CONTINUÏTAT
  • Accés a batxillerat
  • Prova d'accés o curs d'accés a cicles de grau superior
  • Món laboral

Instal·lacions

Aula 203


Aula d'informàtica i taller de xarxes.

Aula 201


Aula d'informàtica i taller de hardware.

Aula 016


Aula de teoria.

Formació en centres de treball

350 hores.

Mòdul professional de segon curs, horari de matí.

Crèdit de síntesi

Mòdul professional de segon curs.

S'imparteix de forma intensiva al llarg del mes de maig.

Sortides

Sortides habituals

PRIMER CURS


Visita al centre de supercomputació de Barcelona i visita al museu de la Tècnica i la Ciència de Catalunya de Terrassa

SEGON CURS


Visita al departament d'Informàtica de la Fundació Mossèn Miquel Costa (Hospital de Palamós)

SISTEMES
MICROINFORMÀTICS
I XARXES
Tríptic informatiu

 


Cal que cada alumne tingui el seu propi ordinador portàtil (consultar característiques).

Sistemes Microinformàtics i Xarxes és un cicle formatiu LOE de grau mitjà de la família professional Informàtica i Comunicacions. 

Durada: 2000 hores repartides en dos cursos acadèmics

FCT: Del total d'hores del cicle formatiu, 350 hores s'hauran de cursar en centres de treball

Competència general

La competència general d'aquest títol consisteix a instal·lar, configurar i mantenir sistemes microinformàtics, aïllats o en xarxa, així com xarxes locals en petits entorns, assegurant la seva funcionalitat i aplicant els protocols de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient establerts


Sistemes Microinformàtics i Xarxes a l'Institut de Palamós

  • Distribució dels mòduls professionals

Mòduls professionals Curs Destacats

Muntatge i manteniment d’equips

Electricitat a l'ordinador, components, muntatge i manteniment d'un equip informàtic, instal·lació de programari i noves tendències de muntatge

1

 

Aplicacions ofimàtiques

El correu i l'agenda electrònica, processador de text, full de càlcul, bases de dades, ...

1

 

Sistemes operatius monolloc

Introducció als sistemes operatius, sistemes operatius lliures i propietaris

1

 

Sistemes operatius en Xarxa

Compartició de recursos, integració de sistemes operatius, ...

2

 

Xarxes locals

Introducció a les xarxes locals, configuració bàsica i resolució d'incidències

1

CISCO

Certificat CNNA Discovery1

Seguretat informàtica

Seguretat passiva i activa, còpies de seguretat, legislació, tallafocs i monitoratge de xarxes

2

 

Serveis de xarxa

DNS, DHCP, correu electrònic, servidors web, accés a sistemes remots, ...

2

En anglès

Aplicacions web

Introducció a HTML i CSS. Ofimàtica, gestors d'arxius, gestors de continguts, gestors d'aprenentatge a distància en entorn web

1 i 2

 

Concurs WebsAlPunt i Dot Award

Seguiment de la proposta didàctica Mobilitzem la Informàtica (disseny i desenvolupament d'una aplicació per a dispositius mòbils)

Formació i orientació laboral

La recerca d’ocupació, drets bàsics que tenen els treballadors, tipus de contractes, càlculs retributius i la prevenció de riscos laborals

1 i 2

 

Empresa i iniciativa emprenedora

La tramitació per crear una empresa i les gestions bàsiques de les diferents àrees per fer-la funcionar, això és: personal, producció, compres, vendes, finances, impostos,...

2

 

Síntesi

Unió de tots els coneixements adquirits al llarg del cicle
2  

Anglès tècnic

Anglès en el món de la informàtica
1  

Formació en centres de treball

Estada en empreses del sector per a la realització de pràctiques professionals
1 o 2  

Iniciació a la programació

Aspectes generals de la programació estructurada
2

Mòdul propi.

Desenvolupament d'aplicacions per Windows, Linux i Android

 Vídeo promocional

Díptic de presentació

Creative Commons
Reconeixement-No comercial
Avís legal
Contingut, ús i protecció de les dades
© 2014 - Institut de Palamós