Institut

de

Palamós

CICLES
FORMATIUS
Educació
Secundària
Postobligatòria
 
ACCÉS
  • Títol d'ESO
  • Prova d'accés
CONTINUÏTAT
  • Accés a batxillerat
  • Prova d'accés o curs d'accés a cicles de grau superior
  • Món laboral

Instal·lacions

Taller de cicles


Aula de pràctiques

Aula 022


Aula de teoria

Cuina


Classes pràctiques de cuina, costura, ...

Palamós Gent Gran


Classes pràctiques impartides per personal del centre

Formació en centres de treball

383 hores que preferentment es realitzaran al llarg del segon curs

Crèdit de síntesi

Mòdul formatiu de segon curs que s'imparteix de forma intensiva en dos períodes d'abril i maig.

Jornades tècniques, viatge formatiu a Mojàcar i realització d'un supòsit pràctic al centre

Sortides

Sortides habituals

PRIMER CURS


C. E. E. Els Àngels (Palamós)

Centre Ocupacional i de Treball Tramuntana i Fundació TRESC, treball amb suport (Palafrugell)

Fundació Ramon Noguera (Girona)

Hospital de Palamós

SEGON CURS


Servei de Teleassistència i ajuda a domicili : Televida

Aula Permanente de Ciencias de la Salud, Mojácar. Curs de formació de 40 hrs a Mojácar (Sortida de final de curs on es combina aprenentatge amb oci)

Espai del Peix (Palamós)
ATENCIÓ A
PERSONES EN SITUACIÓ
DE DEPENDÈNCIA
Tríptic informatiu

 


Cal que cada alumne tingui el seu propi ordinador portàtil (consultar característiques).

Atenció a persones en situació de dependència és un cicle formatiu LOE de grau mitjà de la família professional Serveis Socioculturals i a la Comunitat. 

Durada: 2000 hores repartides en dos cursos acadèmics

FCT: Del total d'hores del cicle formatiu, 383 hores s'hauran de cursar en centres de treball

Competència general

Atendre les persones en situació de dependència, en l'àmbit domiciliari i institucional, per tal de mantenir i millorar la seva qualitat de vida, realitzant activitats assistencials, no sanitàries, psicosocials i de suport a la gestió domèstica, aplicant mesures i normes de prevenció i seguretat i derivant a altres serveis quan sigui necessari.

Atenció a Persones en situació de Dependència a l'Institut de Palamós

  • Conveni de col·laboració amb l'Hospital de Palamós

L'Institut de Palamós i la Fundació Hospital de Palamós tenen signat un conveni de col·laboració que permet als estudiants d'Atenció a Persones en situació de Dependència rebre docència directa en un centre sociosanitari. Aquestes sessions s'imparteixen per professionals que treballen a Palamós Gent Gran.

  • Distribució dels mòduls professionals

Mòduls professionals Curs Consideracions

Organització de l'atenció a les persones en situació de dependència

Fins fa molt poc, la gent gran i amb discapacitat era atesa majoritàriament dins del nucli familiar. Aquesta estructura familiar ha canviat, la nova societat vol compatibilitzar la vida familiar amb la laboral i això ocasiona que de vegades no es pugui prestar l’ajuda suficient a aquestes persones vulnerables. Aquest mòdul pretén que l’alumne conegui i comprengui les diferents formes d’intervenció que es duen a terme dins dels centres especialitzats per a aquests col·lectius i els recursos que utilitzen.

1

 

Atenció Sanitària

Reconèixer i organitzar les activitats de mobilització, trasllat i deambulació, atenció sanitària, administració d’aliments i suport a la ingesta, administració de medicaments i altres tractaments locals.

1

Combina classes pràctiques i teòriques en el centre educatiu i Palamós Gent Gran

Atenció Higiènica

Reconèixer i organitza les activitats d'higiene de les persones i del seu entorn en situació de dependència relacionant-les amb les característiques i necessitats de les mateixes.

 

1

 

Atenció i suport psicosocial

Conjunt d'actuacions destinades, bé a assegurar la capacitat funcional, psicològica i emocional de la persona, o bé a retardar-ne la pèrdua. Aquestes intervencions es dirigeixen fonamentalment a l'àmbit personal, però també al familiar i al comunitari i, tenint en compte les condicions de la persona usuària, la intervenció es farà a nivell assistencial o a nivell educatiu.

1

 

Característiques i necessitats de les persones en situació de dependència

Amb aquest mòdul s’introdueix als alumnes dins dels continguts més importants relacionats amb les necessitats dels usuaris en situació de dependència i diferenciant les seves característiques. Els continguts contemplen les persones des de un punt de vista global, es a dir, englobat des d’una perspectiva biològica, psicològica i social.

1

 

Infeccions

Cadena infecciosa. Microorganismes. Malalties transmissibles. Tècniques d’aïllament. Neteja, desinfecció i esterilització

2

 

Teleassistència

La teleassistència és un sistema d’atenció personalitzada, de resposta immediata davant de situacions d’emergència, inseguretat, soledat i aïlladament, basat en les noves tecnologies de la comunicació, que permet als usuaris i usuàries mantenir el contacte verbal amb el tècnic que l’atén

2

 

Suport domiciliari

Organització del treball domiciliari. Gestió i administració de la llar. Gestió i preparació de l’alimentació. Manteniment i neteja de la llar.

2

 

Suport en la comunicació

Adquisició d'estratègies comunicatives, recursos materials, productes de suport i sistemes de comunicació per poder aplicar-los a les necessitats de les persones usuàries amb patologies comunicatives, amb la finalitat d'afavorir la seva autonomia personal i les seves interaccions socials tant en institucions com en domicilis.

2

 

 

Destreses socials

Conjunt de qualitats que disposem per relacionar-nos. La feina amb persones dependents requereix una sèrie d'actituds i habilitats que afavoreixin el tracte humà. Pretenem conscienciar a l'alumnat i proporcionar els recursos necessaris per millorar la competència social en les relacions amb la família, amistats, companys/es i persones usuàries

 

 

Primers auxilis

Reconèixer i aplicar activitats de: suport vital bàsic i ús de desfibril·lador, de trasllat d´accidentats i atenció sanitària d´urgència.

2

 

Formació i orientació laboral

La recerca d’ocupació, drets bàsics que tenen els treballadors, tipus de contractes, càlculs retributius i la prevenció de riscos laborals. 

1

 

Empresa i iniciativa emprenedora

La tramitació per crear una empresa i les gestions bàsiques de les diferents àrees per fer-la funcionar, això és: personal, producció, compres, vendes, finances, impostos,...

2

 

Síntesi

Elaboració d’un treball a partir de supòsits pràctics que centralitza els continguts treballats al llarg del cicle formatiu.
2 Jornades tècniques

Viatge a Mojácar on els alumnes assisteixen a cursos organitzats per la Universitat de Granada.


Supòsit pràctic

Anglès tècnic

Anglès en el món sanitari
1  

Formació en centres de treball

Estada. en empreses del sector per a la realització de pràctiques professionals.
2  

 

Vídeo promocional

 

Díptic de presentació

Creative Commons
Reconeixement-No comercial
Avís legal
Contingut, ús i protecció de les dades
© 2014 - Institut de Palamós