Institut

de

Palamós

CICLES
FORMATIUS
Educació
Secundària
Postobligatòria
 
ACCÉS
  • Títol d'ESO
  • Prova d'accés
CONTINUÏTAT
  • Accés a batxillerat
  • Prova d'accés o curs d'accés a cicles de grau superior
  • Món laboral

Instal·lacions

Taller de cicles


Aula de teoria i aula de pràctiques

Hospital de Palamós


Classes pràctiques impartides per personal del centre

Formació en centres de treball

410 hores.

Crèdit de síntesi

S'imparteix de forma intensiva en dos períodes d'abril i maig.

Jornades tècniques, viatge formatiu a Mojàcar i realització d'un supòsit pràctic al centre

Sortides

Sortides habituals

Hospital de Sant Pau (Barcelona)

Sortida Fundació Alicia. Món San Benet

Caixa fòrum de Girona. Xerrada sobre la SIDA

Granada i pueblo Índalo de Mojácar

CURES
AUXILIARS
D'INFERMERIA
Tríptic informatiu

 


Cal que cada alumne tingui el seu propi ordinador portàtil (consultar característiques).

Cures auxiliars d'infermeria és un cicle formatiu LOGSE de grau mitjà de la família professional de Sanitat. 

Durada: 1400 hores en un sol curs acadèmica

FCT: Del total d'hores del cicle formatiu, 410 hores s'hauran de cursar en centres de treball

Competència general

És competència general d'aquest tècnic proporcionar cures auxiliars al pacient/client i actuar sobre les condicions sanitàries del seu entorn: com a membre d'un equip d'infermeria en els centres sanitaris d'atenció especialitzada i d'atenció primària, sota la dependència del diplomat d'infermeria o si escau, i també, com a membre d'un equip de salut en l'assistència derivada de la pràctica de l'exercici liberal, sota la supervisió corresponent.

Cures Auxiliar d'Infermeria a l'Institut de Palamós

  • Conveni Institut de Palamós i Hospital de Palamós

L'Institut de Palamós i la Fundació Hospital de Palamós tenen signat un conveni de col·laboració que permet als estudiants de Cures Auxiliars i Infermeria rebre docència directa al centre hospitalari. Aquestes sessions s'imparteixen per professionals que treballen a l'Hospital de Palamós.

  • Els crèdits

Crèdits Curs Consideracions

Operacions administratives i documentació sanitària

El sistema sanitari. Nivells d’assistència. Funcions de l’auxiliar. Documentació sanitària no sanitària. Control del magatzem hospitalari. Factures, pressupostos, albarans, ...

1

 

L'ésser humà davant la malaltia

Les funcions de l´ésser humà respecte els aparells i sistemes. Introducció a la patologia. Procediments diagnòstics i terapèutics.

1

 

Benestar del pacient: Necessitats d'higiene, repòs i moviment

Anatomia i fisiologia de l’aparell locomotor i la pell. Principals malalties i alteracions. La higiene. Mobilitzacions. La necessitat de repòs i descans.

1

Classes pràctiques Hospital de Palamós i al taller de l’Institut.

Cures bàsiques d'infermeria aplicades a les necessitats de l'ésser humà

Anatomia i fisiologia humana. Relació dels aparells i sistemes amb les malalties més freqüents. Atenció als pacients malalts

1

Classes pràctiques Hospital de Palamós i al taller de l’Institut.

Primers auxilis

Aplicació de tècniques de primers auxilis. RCP, ferides, hemorràgies, cremades, hipotèrmia, lesions traumàtiques, etc.

1

Classes pràctiques Hospital de Palamós i al taller de l’Institut

Higiene del medi hospitalari i neteja del material

La unitat del pacient. Neteja, desinfecció i esterilització de material sanitari. Malalties transmissibles. Tècniques d’aïllament. Recollida de mostres. Residus sanitaris

1

Classes pràctiques Hospital de Palamós i al taller de l’Institut

Recolzament psicològic al pacient/client

Efectes psicològics de la patologia en el pacient. Recolzament de l’auxiliar. Tècniques de recolzament psicològic. Tècniques de comunicació amb els pacients i l’equip de treball Treball en equip

1

 

Educació per a la salut

Educar per la salut Procés de salut-malaltia Importància de la responsabilitat del individu en la seva salut. Tècniques d’educació sanitària

1

 

 

Tècniques d'ajuda odontològica/estomatològica 

Anatomia de la cavitat bucal Estructura de les dents Registres dentals. Materials dentals Prevenció buco dental Identificació d’instrumental odontològic

1

Classes pràctiques al taller de l’Institut. 

Relacions en l'equip de treball

L’organització del treball, la comunicació, el treball en equip, la motivació i la participació dels treballadors.  

1

 

Formació i orientació laboral

La recerca d’ocupació, drets bàsics que tenen els treballadors, tipus de contractes i càlculs retributius

1

 

Síntesi

Elaboració d’un treball a partir de supòsits pràctics on s’integren els continguts impartits durant el curs
1

Assistència cursos organitzats per la Universitat de Granada.


Jornades tècniques organitzades pel departament de Sanitària.

Formació en centres de treball

410 hores de pràctiques en centres sanitaris.
1*  

 

Vídeo promocional

Díptic de presentació

Creative Commons
Reconeixement-No comercial
Avís legal
Contingut, ús i protecció de les dades
© 2014 - Institut de Palamós