Institut

de

Palamós

ESO
Educació Secundària
Obligatòria
 
CONTINUÏTAT
  • Batxillerat
  • Cicles formatius de grau mitjà
  • Ensenyaments esportius
  • Ensenyaments de música
  • Ensenyaments de dansa
  • Programes de formació i inserció, pla de transició al treball (PQPI)

Explorar el sistema educatiu

Mapa del sistema educatiu 

Estudiar a Catalunya

Preinscripcions, orientació i homologació d'estudis

Consultar centres i ensenyaments

Cercar estudis i centres 

Recursos del centre


ESO

Educació secundària obligatòria

ESO - Aules obertes

Projecte de diversificació curricular

ESO - USEE

Unitats de suport a l'educació especial. Intenten afavorir la participació de l’alumnat amb necessitats educatives especials en entorns escolars ordinaris.

EDUCACIÓ
SECUNDÀRIA
OBLIGATÒRIA

 


L'educació secundària obligatòria (ESO) és gratuïta. Comprèn quatre cursos acadèmics. Generalment s'inicia l'any natural en què es compleixen 12 anys i s'acaba als 16, tot i que l’alumnat té dret a romandre en el centre amb règim ordinari fins als 18.

Objectiu de l'ESO

La finalitat de l'ESO es transmetre als alumnes els elements bàsics de la cultura i consolidar els hàbits d’estudi i treball. Aquests elements afavoreixin l’aprenentatge autònom i el desenvolupament de les seves capacitats; formant-los per tal que assumeixin els seus deures i exerceixin els seus drets i preparar-los per a la seva incorporació a estudis posteriors i la seva inserció laboral.

En aquesta etapa, l’alumne ha de cursar de 1r a 3r el crèdit de Síntesi i a 4t el projecte de recerca, que està format per un conjunt d’activitats d’ensenyament-aprenentatge concebudes per a comprovar si han aconseguit, i fins a quin punt, les capacitats  formulades en els objectius generals establerts en les diferents àrees curriculars.

Titulació

En acabar aquesta etapa, els alumnes reben una acreditació d’escolarització i, a més, si han assolit els objectius establerts, obtenen el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.

I després de l'ESO?

Continuïtat

Estudis i vies d'accés (via formacio jove bcn)

Estudiar a Catalunya

El Batxillerat

La Formació Professional

Proves d'accés a cicles formatius de grau mitjà

Proves lliures per a l'obtenció del títol d'ESO

Programes de formació i inserció (PFI)

 

Creative Commons
Reconeixement-No comercial
Avís legal
Contingut, ús i protecció de les dades
© 2014 - Institut de Palamós